Konáre – konáriky

Mnohí z občanov využili možnosť 6. apríla 2013 zlikvidovať biologicky rozložiteľný odpad v kontajneroch, ktoré zabezpečila obce v spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s. Trenčín. Keďže je jar, odpad tvorili predovšetkým konáre a po jarnom strihaní stromov. Verím, že takýmto spôsobom likvidácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zabránime vznikaniu čiernych skládok v chotári obce, ktoré potom musí obec likvidovať, čo stojí nemalé finančné prostriedky. Taktiež chcem apelovať na občanov našej obce, aby využívali možnosť zberu triedeného odpadu – skla, plastov, papiera a textilu. Verím, že spoločným úsilím, sa nám podarí zmenšiť objem komunálneho odpadu a zabezpečiť čistotu katastra obce.