2016

Návšteva Košíc v dňoch 28. a 29. 09. 2016

Nášho výletu do metropoly východného Slovenska sa zúčastnilo 20 členov. Bol to zájazd plný nových zážitkov a spoznávania pekných historických pamiatok mesta. Počasie nám prialo a ubytovanie bolo slušné.

Prvý deň nás sprievodkyňa zaviedla do múzea Košického zlatého pokladu, kde sme obdivovali historické mince a dozvedeli sa niečo o ich vzniku. Potom sme navštívili budovu, v ktorej sídli predstavenstvo mesta a kde sa prijímajú vzácne návštevy mesta. V podvečerných hodinách nás čakalo príjemné prekvapenie vo forme návštevy baletného predstavenia pod názvom Sándor Márai, ktoré bolo v Štátnom divadle Košice. Budovu divadla sme si pozreli aj na druhý deň a mali sme čo obdivovať.

Vo večerných hodinách sme videli farebnú fontánu, ktorá je často na fotografiách zobrazujúcich zaujímavosti mesta.

Vyvrcholením nášho výletu bola návšteva Dómu sv. Alžbety, kde sme strávili prehliadkou s vysvetľovaním histórie približne dve hodiny. Naša návšteva končila voľnou prechádzkou celého námestia.

Podľa vyjadrení zúčastnených bol náš výlet úspešný a už sa tešíme na ďalšie akcie, ktoré pripravíme v budúcom období.

Marta Bulková

Jednota dôchodcov Slovenska ZO Opatovce – návšteva divadelného predstavenia

Naši dôchodcovia prejavili záujem i o duševné vyžitie, a tak naša organizácia zakúpila lístky na divadelné predstavenie „Ženský zákon“. Dielo Jozefa Gregora Tajovského je všetkým známe, ale chceli sme vidieť divadelnú hru naživo. Akcie sa zúčastnilo 10 členov, ktorí sa výborne zabávali na výkonoch členov Mestského divadla Trenčín. Táto akcia sa uskutočnila 26.10.2016 v Kine Hviezda v Trenčíne. Divadlo nacvičila „Komorná kočovná komediálna kompánia“ proste „Kokokoko“.

Marta Bulková

Aranžovanie

Aj keď sme starší, nezmeníme na tom nič. Preto si užívajme i tieto roky plnými dúškami, usmievajme sa, veď úsmev robí peknú tvár aj u staršieho človeka. Veď jeseň je dar, zúročí celoročnú námahu a v živote prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnaný pohľad na svet.

Dňa 24.10.2016 sme sa stretli v kultúrnom dome v rámci mesiaca úcty k starším. Bolo to malé posedenie, ktorého sa zúčastnilo 20 členov. Boli oboznámení s priebehom zájazdu do Košíc, o divadelnom predstavení v Trenčíne „Ženský zákon“ a o chystanej akcii – návštevu bratislavských vianočných trhov. Hlavným bodom bola ukážka aranžovania jesenných venčekov. Ako aranžérka bola pozvaná Kristína Nathanielová, ktorá svojim aranžovaním zaujala všetkých prítomných.

Bola to akcia, kde sme sa všetci zúčastnení cítili dobre.

Marta bulková

Činnosť ZO Jednoty dôchodcov

Pojmy „starý človek“ a „starobný dôchodca“ nevystihuje správnu podstatu života tejto skupiny obyvateľstva. Je vhodné – i pre ľudí z tejto skupiny – udržiavať široké priateľské vzťahy, chodiť do rôznych klubov, zapájať sa do aktivít poriadaných v ich blízkom okolí.

A tak sme si povedali, že skrášlime prostredie pri viacúčelovo športovom ihrisku, kde plánujeme tráviť naše voľné chvíle pri posedeniach v prírode, opekačkách. Dňa 6. a 7. apríla 2016 sme zorganizovali brigády a vysadili stromčeky, na brigádach sa zúčastnilo 15 ľudí z našej organizácie Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Opatovce.

Naša vďaka patrí firme Johnson Controls Trenčín, ktorá nám na kúpu sadeníc stromčekov poskytla nenávratný finančný príspevok a tiež pomoc vo forme brigádnikov. Ďakujeme Jánovi Dohňanskému, ktorý sponzorsky poskytol kolíky k sadeniciam stromov. Zároveň ďakujeme i pani starostke Janke Horňákovej za pomoc pri uvedenej akcii.

Marta Bulková, predseda ZO JDS