Súčasnosť

Bývanie

V súčasnosti je v obci 131 trvalo obývaných domov a 5 neobývaných. Spolu 136 domov. Rozostavaných stavieb RD 4. Stratégiou rozvoja obce je výstavba rodinných domov na nových stavebných pozemkoch v zmysle Územného plánu obce Opatovce, Zmien a doplnkov č. Územného plánu obce Opatovce a v prielukách medzi už vystavanými rodinnými domami. Okrem toho podporovať nadstavbu existujúcich rodinných domov so vznikom samostatnej bytovej jednotky. Taktiež sa usilovať o výstavbu nájomných bytov.

Vodovod

Obec je napojená na verejný vodovod vo vlastníctve TVK, a.s. Trenčín, obec Opatovce je akcionárom tejto spoločnosti na základe vkladu majetku. Správu vodovodu vykonáva TVK, a.s. Trenčín. Zdrojom pitnej vody je vodný zdroj Selec.

V roku 2014 obec vybudovala rozšírenie rozvodu vodovodu v novej miestnej komunikácii a náväznosti na pripravované pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu.

Kanalizácia

Vybudovanie novej kanalizácie je veľkou investíciou do našej budúcnosti a do kvality životného prostredia v našej obci a jej okolí. Po dlhých rokoch sme sa konečne dočkali situácie, že naša obec má vybudované všetky siete: elektriku, verejný vodovod, plynovod, telefón, splaškovú kanalizáciu. Chcem poďakovať všetkým občanom obce za trpezlivosť pri budovaní kanalizácie, ktorá sa nezaobišla bez dopravného obmedzenia, prašnosti, blata a ďalších nepriaznivých skutočností. Poďakovanie si zaslúžia aj pracovníci TVK , a.s. a firmy INPEK Nitra s.r.o., ktorí kanalizáciu budovali, za ochotu a ústretovosť pri riešení problémov vznikajúcich na stavbe. Verím, že vybudovaná kanalizácia prispeje ku komfortu bývania v našej obci, pevne verím, že občania sa na kanalizáciu pripoja a tým budú chrániť naše životné prostredie pre ďalšie generácie, veď nemusí to byť až tak ďaleko, že pitná voda bude aj u nás vzácnosťou.

Nová kanalizácia v obci sa vybudovala v rámci projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“, ktorý realizovala spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Tento projekt bol spolufinancovaný z kohéznych fondov EÚ a štátneho rozpočtu (Operačný program Životné prostredie) vo výške 81,77 % z oprávnených nákladov. Finančne sa na ňom podieľa aj naša obec a to vo výške 5% z plánovaného rozpočtu na vybudovanie kanalizácie v našej obci. Je to najväčší vodohospodársky projekt v trenčianskom regióne, spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. dobudovala alebo novopostavila 5 čističiek odpadových vôd, a tiež dobudovala 33 čerpacích staníc, cca 60 km kanalizácie a cca 26 km vodovodného potrubia. Projekt tak umožní napojenie viac ako 11 tisíc obyvateľov z 11 obcí na verejnú kanalizáciu, a tiež pripojenie viac ako 3000 obyvateľov z 3 obcí na verejný vodovod.

Plyn

Obec je celoplošne plynofikovaná. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj ceny plynu riešia mnohé domácnosti alternatívne vykurovanie na tuhé palivo krbmi, pieckami a inými zariadeniami.

V roku 2014 obec vybudovala rozšírenie plynovodu v novej miestnej komunikácii a náväznosti na pripravované pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu.

Elektrická energia

Obec je zásobované elektrickou energiou od Nozdrkoviec (časť mesta Trenčín).

V roku 2014 obec v spolupráci so Západoslovenskou distribučnou, a.s. vybudovala rozšírenie rozvodu elektrickej siete, verejného osvetlenia na novej miestnej komunikácii a náväznosti na pripravované pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu. Súčasťou investície bola aj výmena starej stožiarovej trafostanice, za novú kobkovú trafostanicu s väčším výkonom.

Telekomunikácie, pošta

Telefonizácia obce je v súčasnosti zabezpečená digitálnou telefónnou ústredňou, ktorá je osadená v objekte pošty v Trenčiaskych Stankovciach, ktorá zabezpečuje pre obec poštovú službu. Obec je pokrytá internetovým signálom.

Dopravná situácia

Obec je dopravne napojená na cestnú sieť prostredníctvom štátnej cesty III/050267 na cestu I/50, z ktorej má obce priame prepojenie na blízku diaľnicu D/1 a tým na hlavný cestný ťah Bratislava – Žilina. Cesta I/50 zabezpečuje obci dobré napojenie na smer Prievidza a hranicu s ČR. Hromadnú dopravu osôb zabezpečuje SAD Trenčín.

Statická doprava

Vyhradené dopravné plochy v obci nie sú.

Školstvo

ZŠ a MŠ sa v obci nenachádza. Deti z našej obce navštevujú MŠ vo Veľkých Bierovciach a ZŠ v Trenčianskych Stankovciach, Trenčianskej Turnej aj v Trenčíne. SAD zabezpečuje školský autobus.

Zdravotníctvo

V obci nie je zdravotné zariadenie. Obvodné zdravotné stredisko je v Trenč. Stankovciach pre dospelých a Trenčianskej Turnej pre deti..

Kultúra a šport

Život našej obce obohacujú kultúrnospoločenské a športové podujatia, prevažne poriadané obcou. Či už je to karneval pre deti, stavanie mája, MDD, kultúrne leto, hody, mesiac úcty k starším, vítanie detí do života, Mikuláš, vianočná besiedka, šachový turnaj, mariašový turnaj. Občania majú k dispozícii vybudované viacúčelové športové ihrisko. V obci pôsobí Spevácky súbor Opatovčan.

Zariadenia občianskej vybavenosti

 • Obecný úrad
 • Obecná knižnica
 • Kultúrny dom
 • Dom smútku, cintorín
 • Hasičská zbrojnica
 • Pohostinstvo
 • Autodielňa
 • Záhradná architektúra
 • Jazdeckorehabilitačné centrum Lesan
 • Viacúčelové športové ihrisko
 • Kemping Rybníky Opatovce
 • Rybníky Opatovce- rekreačné zariadenie
 • Chata na rybníku

Zóna výroby je tvorená poľnohospodárstvom a lokalitami priemyslu a živnostenskej výroby. Najrozsiahlejšou plochou výroby je lokalita mimo zastavaného územia obce na druhej strane rieky Váh.

Podnikateľské subjekty

 • PD Trenčín – Soblahov, Farma ošípaných Opatovce,
 • Peter Bulko – AUTODIEĽŇA,
 • Jazdeckorehabilitačné centrum Lesan, n.o.,
 • AGROKOMBINÁT, a.s., Farma brojlerov Opatovce,
 • KVART VERITAS, a.s. – Rybníky Opatovce,
 • Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Otvorené odd. Opatovce,
 • TRENPES, s.r.o. – výroba pochúťok pre psov a mačky
 • Národná diaľničná spoločnosť, a.s., odpočívadlo Kostolná,
 • Pohostinstvo Opatovce,
 • Elektráreň Kostolná