Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“), vydal prevádzkovateľ Obec Opatovce. Smernicu o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1 zákona Ing. Ľudmila Slávková, hlavná kontrolórka.

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

a) osobne - ústne v kancelárii zodpovednej osoby adresa: Opatovce, č. 73, 913 11 Trenčianské Stankovce.

b) písomne na adresu: Opatovce, č. 73, 913 11 Trenčianské Stankovce. Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk zodpovednej osoby za oznámenie protispoločenskej činnosti“.

c) elektronickou formou na emailovú adresu zodpovednej osoby: luslavka@gmail.com Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.