Základné informácie

Obec Opatovce sa nachádza v strednej časti Trenčianskeho kraja, ktorého časť územia tvorí štátnu hranicu s českou republikou, v okrese Trenčín, v blízkosti okresného a krajského mesta Trenčín.

Kataster obce Opatovce susedí s katastrálnym územím Kostolná – Záriečie, Trenčin – Trenčianske Biskupice, Chocholná – Veľčice a Veľké Bierovce.

Letecká fotografia obce

  • Prvá písomná zmienka o obci: 1113
  • Nadmorská výška: 204 m n.m.
  • Rozloha: 2 897 931 m2
  • Počet obyvateľov: 415

V zmysle geomorfologického členenia patrí obec Opatovce do:
sústavy: Alpsko – himalájskej
podsústavy: Karpaty
provincie: Západné Karpaty
subprovincie: Vonkajšie západné Karpaty
oblasti: Slovensko-moravské Karpaty
celku: Považské Podolie
oddielu: Trenčianska kotlina

Z geologického hľadiska je kataster obce reprezentovaný predovšetkým neogénom – sivé a pestré íly, prachy, štrky, slojky lignitu, sladkovodné vápence a polohy tufitov. Územie patrí do teplej oblasti podnebia mierne vlhkého s miernou zimou.

Územie obce je rovinaté, mimo zastavané územie prevláda orná pôda, ktorá sa využíva na poľnohospodárske účely. Katastrom obce Opatovce preteká rieka Váh a jej derivačný kanál. Pozdĺž hrádze Váhu a v území medzi korytom Váhu a derivačným kanálom sa nachádzajú pasienky a nízka krovitá zeleň.