Verejné obstarávanie

Hodnota zákazky v € vrátane DPH Predmet zákazky Dodávateľ
Rok 2011
3060,00 € PD pre stavebné povolenie: stavba „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie v obci Opatovce“ Ing. Marián Kocka, MK-PROJEKT s.p.k., Partizánska 13/4 911 01 Trenčín
6600,00 € PD – pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt: stavba „Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce“ KRUPALA, s.r.o. Bavlnárska 1797, 911 05 Trenčín
1604.- Kultúrny dom – maľovanie interiéru a oprava fasády Igor Bulko, Opatovce č. 110
2064,10 € Polohopisné a výškopisné zameranie MK Ing. Štefan kajla – Geodetická kancelária,
Piaristická 273,911 01 Trenčín
3000,00 € Traktor XT 190 HD Mountfield SK, s.r.o. M.R.Štefánika 6840,
911 01 Trenčín
16342.00 € Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Igor Bulko, Opatovce č. 110
Rok 2012
1166,00 € Oprava komína – pohostinstvo Igor Bulko, Opatovce č. 110
Rok 2013
2064,00 € PD - realizačný projekt: stavba "Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce" KRUPALA, s.r.o. Bavlnárska 1797, 911 05 Trenčín
7799,5 €5 Tlač knihy "Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave" Tising spol. s.r.o. Odborárska 3 Nové Mesto nad Váhom
Rok 2014
20 339,40 € Miestna komunikácia II a inžinierske siete v obci Opatovce, SO 301 - Preložka prípojky VN Enermont s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava
87 582,91 € IBV Opatovce inžinierske siete SO 202 splašková kanalizácia, SO 203 verejný vodovod, SO 204 plynovod Ing. Marián Sahúl STAVEKO Nitra
Rok 2015
182 713,34 € Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie v obci Opatovce Cesty Nitra, a.s.
850 € PD - Rekonštrukcia MK Opatovce ARGUS - DS s.r.o. Dolný Šianec 1, Trenčín
800 € Vyhotovenie žiadosti z PRV 2014-2020, Opatrenie 7, Podopatrenie 7.2 JA-BL-KO ct, s.r.o. J:M:Hurbana 2, Nové Zámky
990 € Manažment VO projektu Rekonštrukcia MK, Opatovce EPIC Partner, a.s., Dunajské nábrežie 14, Komárno
Rok 2017
82 561,02 € Rekonštrukcia MK Opatovce Cesty Nitra, a.s.
2 800,00 € Oddychová zóna pri ihrisku – projektová dokumentácia DELTAATELIER, Ing. Pavol Trunek
Rok 2018
991,00 € Bezpečnostné dvere Pohostinstvo Rekonštrukcie TN, s.r.o.
1 419,78 € Materiálne vybavenie DHZ Opatovce PROMETEUS-SL, s.r.o.
87 837,82 € Hasičská zbrojnica-prestavba obj. s.č. 61 FERO, s.r.o.