Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
26. 01. 2023 „Logistický park Opatovce kvadrant 4“ - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania.
23. 01. 2023 Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku v referende
23. 01. 2023 Rozhodnutie o umiestnení stavby: „Revitalizácia ulice 1. mája“ v Trenčíne – Verejná vyhláška
29. 11. 2022 NÁVRH Rozpočtu na roky 2023-2025
15. 11. 2022 REFERENDUM 2023 - Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
14. 09. 2022
17. 08. 2022 Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Opatovce

11. 08. 2022 Rozhodnutie - „Plán likvidácie ložísk štrkopieskov OPATOVCE „JUH 1“ a „JUH 2“
29. 04. 2022 Rozhodnutie: "Logistický park Opatovce"
29. 04. 2022 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/200č Z. z. o ochrane verejného záujmu za rok 2021
16. 12. 2021 Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 - O verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vod a zneškodňovaní odpadových vod zo žúmp
05. 08. 2021 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
26. 07. 2021 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Koordinačná situácia
27. 01. 2021 Informácia o podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. zákonov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov.

Návrhu na vydanie územného rozhodnutia...

Návrhu na vydanie územného rozhodnutia - zmena