Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
22. 05. 2018 Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN – CMZ mesta Trenčín
18. 05. 2018 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
14. 05. 2018 Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017
04. 05. 2018

Informujeme občanov, že na Obecný úrad bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „ Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trenčín “

Do uvedeného dokumentu možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie na Obecnom úrade Veľké Bierovce po dobu 14 dní.

Uvedený dokument je zároveň zverejnený na

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-uzemneho-planu-mesta-trencin

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa zverejnenia

Na : Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o život. prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

16. 01. 2018 Oznámenie o vykonávaní geologických prác podrobného inžinierskogeologického prieskumu na úlohe „Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 - Trenčianska Turná“
23. 08. 2017 Rozhodnutie ministra vnútra č. 4 o zvýšení stupňa teroristického ohrozenia
23. 05. 2017 Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska
02. 08. 2010 Prevádzkový poriadok viacúčelového športového ihriska