Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
01. 07. 2022 LOGISTICKÝ PARK OPATOVCE - Kvadrant 3 - Prerušenie
01. 07. 2022 Obmedzenie spotreby pitnej vody
30. 06. 2022 LOGISTICKÝ PARK OPATOVCE - Kvadrant 1,2 - Prerušenie na 90 dní
27. 06. 2022 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
13. 06. 2022 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
26. 05. 2022 Návrh Rozpočtové opatrenie 2.
29. 04. 2022 Rozhodnutie: "Logistický park Opatovce"
29. 04. 2022 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/200č Z. z. o ochrane verejného záujmu za rok 2021
16. 12. 2021 Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 - O verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vod a zneškodňovaní odpadových vod zo žúmp
05. 08. 2021 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
26. 07. 2021 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Koordinačná situácia
26. 07. 2021 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
27. 01. 2021 Informácia o podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. zákonov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov.

Návrhu na vydanie územného rozhodnutia...

Návrhu na vydanie územného rozhodnutia - zmena