Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
19. 11. 2019 Návrh Rozpočtu Obce Opatovce na roky 2020-2022
19. 11. 2019 VZN č. 1 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN č. 2 2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Opatovce

Prílohy k VZN
11. 11. 2019 Západoslovenská distribučná - Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov...
18. 10. 2019 Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
18. 10. 2019 Oznámenie emailovej adresy na doručenie Žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
14. 08. 2019 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
08. 07. 2019 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
12. 06. 2019 Informujeme občanov, že na Obecný úrad bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce (ÚPN-O) Veľké Bierovce“...
12. 06. 2019 Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce (ÚPN-O) Veľké Bierovce
10. 06. 2019 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Opatovce na 2. polrok 2019
12. 11. 2018 Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
11. 11. 2018 Uverejnenie výsledkov volieb
23. 05. 2017 Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska
02. 08. 2010 Prevádzkový poriadok viacúčelového športového ihriska