Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
22. 09. 2023 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opatovciach, ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu v Opatovciach dňa 27. septembra 2023 o 19,00 h
20. 09. 2023 12. Upovedomenie na výrub drevín – MŠ Na dolinách

13. Upovedomenie na výrub drevín – Kyjevská č. 3
20. 09. 2023 5. Oznámenie o nariadení ústneho pojednávania - Cyklotrasa Juh - 3. etapa v Trenčíne

10. Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania - Ul. Západná

11. Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania - Ul. Opatovská
14. 09. 2023 Oznámenie o začatí územného konania - „Riešenie komunikácií, parkovania a chodníkov pre peších v lokalite ul. Novomeského pri MŠ Dúha“

Rozhodnutie o umiestnení stavby - „Rekonštrukcia chodníkov a autobusovej zastávky ul. Opatovská v Trenčíne“
21. 07. 2023 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
30. 06. 2023 Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
09. 06. 2023 Voľby do NR SR 2023
28. 04. 2023 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu za rok 2022
07. 03. 2023 Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - nástup náhradníka
23. 01. 2023 Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku v referende
29. 11. 2022 NÁVRH Rozpočtu na roky 2023-2025
15. 11. 2022 REFERENDUM 2023 - Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
14. 09. 2022
17. 08. 2022 Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Opatovce

11. 08. 2022 Rozhodnutie - „Plán likvidácie ložísk štrkopieskov OPATOVCE „JUH 1“ a „JUH 2“
29. 04. 2022 Rozhodnutie: "Logistický park Opatovce"
16. 12. 2021 Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 - O verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vod a zneškodňovaní odpadových vod zo žúmp
05. 08. 2021 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
26. 07. 2021 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Koordinačná situácia
27. 01. 2021 Informácia o podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. zákonov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov.

Návrhu na vydanie územného rozhodnutia...

Návrhu na vydanie územného rozhodnutia - zmena