Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
25. 05. 2023 Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín - Dlhé hony č. 7

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín - Gen. Viesta

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín - K Výsatvisku č. 520/1

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín - M. Rázusa

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín - Novomeského

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín - Revitalizácia vnútrobloku Pádivec

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín - Riešenie komunikácii, parkoviska a chodníkov pre peších v lokalite Ul. Novomeského pri MŠ Dúha v Trenčíne

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín - Vansovej

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín - Zlatovce
19. 05. 2023 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2023
28. 04. 2023 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu za rok 2022
07. 03. 2023 Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - nástup náhradníka
23. 01. 2023 Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku v referende
29. 11. 2022 NÁVRH Rozpočtu na roky 2023-2025
15. 11. 2022 REFERENDUM 2023 - Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
14. 09. 2022
17. 08. 2022 Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Opatovce

11. 08. 2022 Rozhodnutie - „Plán likvidácie ložísk štrkopieskov OPATOVCE „JUH 1“ a „JUH 2“
29. 04. 2022 Rozhodnutie: "Logistický park Opatovce"
16. 12. 2021 Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 - O verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vod a zneškodňovaní odpadových vod zo žúmp
05. 08. 2021 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
26. 07. 2021 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Koordinačná situácia
27. 01. 2021 Informácia o podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. zákonov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov.

Návrhu na vydanie územného rozhodnutia...

Návrhu na vydanie územného rozhodnutia - zmena