Národný projekt Terénnej opatrovateľskej služby

Obec OPATOVCE je súčasťou projektu NP TOS

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 - 2020. Nadväzuje na dva národné projekty Podpora opatrovateľskej služby, ktoré sa realizovali v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, pričom zohľadňuje výsledky predchádzajúcich národných projektov.

Hlavný cieľ:

- zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v malých obciach do 1000 obyvateľov vrátane, ktoré neposkytujú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. osociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách),

- zvýšenie informovanosti o povinnosti obcí poskytovať alebo zabezpečovať opatrovateľskú službu,

- podpora zvyšovania profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby podporou vzdelávania a supervízie podporených opatrovateliek,

- analýza možnosti a schopnosti obce poskytovať alebo zabezpečovať opatrovateľskú službu.

Zdroj: www.nptos.gov.sk