Starosta obce

Janka Horňáková

 • Dátum narodenia: 27. 08. 1956
 • Rodinný stav: vydatá
 • Počet detí: 2

Vzdelanie: SPŠS Nové Mesto nad Váhom, odbor automatizačná technika

Profesný životopis

 • 1975 - 1984 projektantka PIO Keramoprojekt Trenčín
 • 1985 - 1991 samostatná projektantka PIO TEXING Trenčín
 • 1992 - 1997 THP pracovník MHT m.p.o. Trenčín
 • 1997 - 2002 samostatný referent Mesto Trenčín
 • od 2003 – starostka obce Opatovce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.


Funkcie a úlohy starostu

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
 • vykonáva obecnú správu
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom