Október – mesiac úcty k starším

Čas je jedinečný fenomén, plynie ba priam letí. A tak v rýchlom slede tohto letu si stihneme uvedomiť len určité medzníky, výročia. Až vtedy na okamih spomalíme, zamyslíme sa a zaspomíname. Život človeka je rozmanitý. Striedajú sa dni veselé i smutné, okamihy radostné i vážne, chvíle s úsmevom na perách i so slzou v kútiku oka. Dňa 19. októbra 2011 sa konalo podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Jeden mesiac v roku nemôže vystihnúť úctu, vďačnosť, lásku, rešpekt k tým, ktorí si už mnohé pamätajú. Starostka obce sa prihovorila pozvaným občanom, ktorí svojou prácou, vzťahom k rodine, blízkym, priateľom formovali život v našej malej obci. Všetko čo prežili, čo odovzdali, ako svoje skúsenosti svojim deťom alebo priateľom, vytváralo obraz o živote v našej obci. V mene svojom a v mene poslancov obecného zastupiteľstva v tento slávnostný deň poďakovala všetkým za celoživotnú prácu a zaželala, aby veľa rokov pobudli v zdraví a šťastí v kruhu svojich najbližších. O program sa postarali deti z materskej školy, Laurika Chorvátová a hudobná skupina pod vedením Tomáša Bečára.