Zmluva o spolupráci s obcou Boršice v ČR

2. mája 2012 na Obecnom úrade v Opatovciach dostala skutočnú podobu pripravovaná spolupráca obce Opatovce s obcou Boršice z Českej republiky, podpísaním Zmluvy o vzájomnej spolupráci starostkou obce Opatovce Jankou Horňákovou a starostom obce Boršice Ing. Romanom Jílekom. Obe obce  budú  spolupracovať  v kultúrnych, spoločenských a hospodárskych odvetviach formou vzájomnej výmeny skúseností v oblasti  kultúry, športu, turistiky, vytvorením a udržaním dobrých priateľských vzťahov medzi hospodárskymi a spoločenskými   inštitúciami oboch   obcí, vytvorením priaznivých podmienok na stretnutia odborných pracovníkov vo všetkých oblastiach, spoluprácou v  hospodárskej, edukatívnej, infraštrukturálnej a environmentálnej oblasti, obojstrannou účasťou na podujatiach družobnej obci. Zmluva sa uzatvorila  na 5 rokov, a viackrát sa automaticky predlžuje, ak o zrušenie niektorá zo zmluvných strán nepožiada písomne.  Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch strán a účinnosť po schválení zmluvy v  samosprávach oboch obcí.