Spevnená plocha pre športovo-kultúrne účely pri viacúčelovom športovom ihrisku obce Opatovce

Na základe získania dotácie 1000 € od Mikroregiónu Inovec (ktorého členom je aj obce Opatovce), účelovo zaviazaného na vybudovanie spevnenej plochy pri viacúčelovom športovom ihrisku pre športovo-kultúrne účely a súhlasu Združenia lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo - vlastníka pozemku s vybudovaním plochy, obec pristúpila v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov k vypracovaniu projektovej dokumentácie a k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia a následne kolaudácie. Stavba bola uskutočnená svojpomocne. Ďakujem všetkým, ktorí svojou prácou prispeli k vybudovaniu plochy, predovšetkým pánu Milanovi Svatíkovi, ktorý to mal všetko na starosti po odbornej stránke. Verím, že táto plocha prispeje k rozvoju športovo-kultúrnej činnosti v našej obci a bude slúžiť nielen našim občanom, ale ja občanom z členských obcí Mikroregiónu Inovec (návšteva podujatí a účinkovanie).