Životné prostredie

Pre prezeranie dokumentov si stiahnite a nainštalujte Acrobat Reader.

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Žiadosť o povolenie stavby Malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov

Oznámenie o výrube drevín/o obnove produkčných ovocných drevín/ rastúcich mimo lesných pozemkov (výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas orgánov ochrany prírody)

Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopávku verejnej zelene

Žiadosť o súhlas na zriadenie studne

Ohlásenie sa ku komunálnemu odpadu FO, PO a FO podnikateľ