Stavebný zákon

Pre prezeranie dokumentov si stiahnite a nainštalujte Acrobat Reader.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o zmenu stavby pre dokončením

Návrh na zmenu v úžívaní stavby

Žiadosť o predĺženie platnosti dokončenia stavby

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie podzemného vedenia v telese miestnej komunikácie (rozkopávka)

Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia RD na komunikáciu